Kendo – Bokken/Bokuto

Bokken/Bokuto – Houten zwaard om kata te trainen

Onderdelen/benamingen van de Bokken/Bokuto
  1. Kissaki
  2. Shinogi
  3. Mune
  4. Ha
  5. Tsuba dome
  6. Tsuba
  7. Tsuka
  8. Tsukagashira
Print Friendly, PDF & Email