Kendo – Shinai

Shinai – Bamboe Kendozwaard

Onderdelen/benamingen van de Shinai
shinai_bovenste_deel
shinai
tsuba_tsubadome
 1. Kensen
 2. Tsuru
 3. Nakayui
 4. Take
 5. Komono
 6. Tsuka
 7. Tsuba
 8. Tsuba dome
Shinai gedemonteerd
shinai_onderdelen
 1. Take
 2. Tsuba dome
 3. Tsuba
 4. Chigiri
 5. Nakayui
 6. Tsukagawa
 7. Tsuru
 8. Komono
 9. Sakigawa
 10. Saki gomu
Print Friendly, PDF & Email