Jodo Seitei en Shintō Musō-ryū Jo Kata (Koryu)

Seitei (12 kata)
1 Tsuki Zue
2 Suigetsu
3 Hissage
4 Shamen
5 Sakan
6 Monomi
7 Kasumi
8 Tachi Otoshi
9 Rai Uchi
10 Seigan
11 Midare Dome
12 Ran Ai
Omote (12 kata)
1 Tachi Otoshi
2 Tsuba Wari
3 Tsuki Zue
4 Hissage
5 Sakan
6 Ukan
7 Kasumi
8 Monomi
9 Kasa no Shita
10 Ichi Rei
11 Neya no Uchi
12 Hoso Michi
Chudan (12 kata)
1 Ichi Riki
2 Oshi Zume
3 Midare Dome
4 Ushiro Zue (Zen and Go)
5 Taisha
6 Kengome (Two-sword kata)
7 Kiri Kake
8 Shin Shin
9 Rai Uchi
10 Yokogiri Dome
11 Harai Dome
12 Seigan
Ran Ai (2 kata)
1 Odachi no Ran Ai (long sword)
2 Kodachi no Ran Ai (short sword)
Kage (12 kata)
1 Tachi Otoshi
2 Tsuba Wari
3 Tsuki Zue
4 Hissage
5 Sakan
6 Ukan
7 Kasumi
8 Monomi
9 Kasa no Shita
10 Ichi Rei
11 Neya no Uchi
12 Hoso Michi
Samidare(6 kata)
1 Ichi Monji
2 Ju Monji
3 Kodachi Otoshi
4 Mijin (Omote)
5 Mijin (Ura)
6 Gan Tsubushi
Gohon no Midare
Set of 5 Kata created by Shimizu Sensei. They are a synthesis of Omote, Chudan, Ran-Ai and Kage Kata.
Okuden (12 kata)
1 Sengachi
2 Tsuki Dashi
3 Uchi Tsuke
4 Kote Dome
5 Hiki Tsute
6 Kote Garami
7 Jutte
8 Mikaeri
9 Aun
10 Uchiwake
11 Suigetsu
12 Sayu Dome
Gokui
(Set of 5 kata taught only to those who are Menkyo Kaiden.)
1 Yami Uchi
2 Yumemakura
3 Murakumo
4 Inazuma
5 Dobo
Print Friendly, PDF & Email